Regulamin grup młodzieżowych

REGULAMIN DLA ZAWODNIKÓW I OPIEKUNÓW GRUP MŁODZIEŻOWYCH KKS ORŁY KAZIMIERZ

  

§ 1 Zasady ogólne

 1. Grupy młodzieżowe KKS Orły Kazimierz funkcjonują w ramach działalności klubu, działając w oparciu o własny statut i ustawę o kulturze fizycznej.

 2. Celem działalności grup młodzieżowych KKS Orły Kazimierz jest szkolenie dzieci i młodzieży w wieku szkolnym na wszystkich poziomach umiejętności w dyscyplinie piłka nożna.

 3. Zawodnik deklarujący uczestnictwo w zajęciach zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego regulaminu.

§ 2 Prawa i obowiązki zawodnika grup młodzieżowych KKS Orły Kazimierz

1. W zajęciach treningowych mogą brać udział tylko zawodnicy posiadający aktualne badania lekarskie lub zgodę rodziców/opiekunów, którą należy oddać trenerowi lub kierownikowi drużyny.

2. Zawodnik grup młodzieżowych KKS Orły Kazimierz zobowiązuje się:

a) godnie reprezentować barwy klubowe w trakcie treningu, zawodów sportowych czy innych formach organizacji czasu, oraz w życiu codziennym,

b) być sumiennym, punktualnym i zdyscyplinowanym,

c) wykonywać tylko i wyłącznie polecenia trenera prowadzącego zajęcia,

d) pomagać trenerowi podczas rozstawiania i składania sprzętu sportowego,

e) dbać o porządek na boisku, hali i w szatniach,

f) zgłaszać wszelkie dolegliwości zdrowotne bezzwłocznie trenerowi,

g) prowadzić zdrowy i higieniczny tryb życia.

 1. Każdy zawodnik, który zostanie powołany na mecz bądź turniej jako reprezentant grup młodzieżowych KKS Orły Kazimierz zobowiązuje się być obecnym na w/w zawodach.

 2. Nieusprawiedliwiona nieobecność zawodnika bez poinformowania i akceptacji trenera traktowane jest jako złamanie Regulaminu.

 3. Każdy zawodnik powinien dbać o koleżeńską atmosferę w zespole. Wszelkie problemy powinny zostać zgłoszone trenerowi osobiście lub kierownikowi drużyny.

 4. Zawodnicy grup młodzieżowych KKS Orły Kazimierz mają bezwzględny zakaz: palenia papierosów, spożywania alkoholu, używania jakichkolwiek narkotyków i innych używek.

 5. Podstawą do gry zawodnika w meczach jest prezentowany poziom sportowy, regularna oraz punktualna obecność, a także zaangażowanie na treningach.

 6. Zakupiony sprzęt zostaje wypożyczony zawodnikowi na okres, w którym trenuje w grupach młodzieżowych KKS Orły Kazimierz.

 7. Każdy zawodnik i opiekun zobowiązuje się dbać o powierzony mu sprzęt sportowy, a w przypadku jego celowego zniszczenia lub utraty zobowiązuje się zwrócić koszty zniszczonego lub utraconego sprzętu.

 8. Po zakończeniu gry zawodnika w grupach młodzieżowych KKS Orły Kazimierz, sprzęt należy zwrócić trenerowi - z wyjątkiem sprzętu, za który rodzic/opiekun poniósł całkowity koszt zakupu i/lub został przekazany na własność zawodnikowi.

§ 3 Prawa i obowiązki rodziców/opiekunów zawodnika grup młodzieżowych KKS Orły Kazimierz

 1. Podczas meczów i treningów rodzice/opiekunowie, kibice (osoby postronne) powinni przebywać na trybunach obiektu sportowego, na którym odbywają się zawody.

 2. Rodzice/opiekunowie w czasie meczu winni zachowywać się kulturalnie w stosunku do arbitrów drużyny przeciwnej czy też innych kibiców.

 3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do nie podważania autorytetu trenera, zarówno w obecności swoich dzieci, jak i innych rodziców. Ze wszystkimi problemami i wątpliwościami zgłaszają się indywidualnie do trenera lub kierownika drużyny.

 4. Zajęcia treningowe, turnieje sportowe, mecze mistrzowskie mają charakter zajęć pozalekcyjnych i odpowiedzialność za doprowadzenie i odebranie dzieci z w/w zajęć ponoszą rodzice lub pełnoprawni opiekunowie.

 5. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się do terminowego opłacania składek/darowizn do określonego dnia każdego miesiąca przez 12 miesięcy w roku także w przypadku nieobecności dziecka, choroby i kontuzji. W indywidualnych przypadkach ciężkiej choroby lub kontuzji zarząd klubu na wniosek opiekuna może zwolnić czasowo z opłacania składek.

 6. W przypadku rezygnacji z udziału dziecka w zajęciach, rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest powiadomić przedstawicieli grup młodzieżowych KKS Orły Kazimierz pisemnie, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub osobiście.

§ 4 Obowiązki klubu

1. Klub zobowiązuje się do:

a) zapewnienia bazy treningowej, sprzętu oraz wykwalifikowanej kadry,

b) ubezpieczenia zawodników,

c) szkolenia zawodników.

2. Trener i kierownik drużyny na bieżąco współpracują z opiekunami zawodników.

§ 5 Kary

1. Zasadniczymi karami dyscyplinarnymi orzekanymi wobec zawodnika grup młodzieżowych KKS Orły Kazimierz są:

a) upomnienie,

b) nagana,

c) kara dyskwalifikacji w wymiarze od 1 do 5 meczów,

d) dyskwalifikacja czasowa – do 6 miesięcy.

2. W przypadku uzyskiwania słabych wyników w nauce szkolnej, na wniosek trenera prowadzącego lub rodzica/opiekuna, można podjąć decyzję o czasowym zawieszeniu w prawach zawodnika grup młodzieżowych KKS Orły Kazimierz, aż do momentu poprawienia ocen szkolnych.

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Klub zastrzega sobie zmiany w regulaminie z uprzedzeniem rodziców/opiekunów zawodników.

 2. Nieprzestrzeganie lub rażące naruszanie któregokolwiek z punktów regulaminu może być podstawą do wydalenia z przynależności do grup młodzieżowych KKS Orły Kazimierz.

 3. Wszystkie sprawy dotyczące zawodników, których nie określa niniejszy regulamin lub inne akty prawne klubu ma prawo i obowiązek rozstrzyga trener drużyny.

do góry więcej wersja klasyczna
Wiadomości (utwórz nową)
Brak nieprzeczytanych wiadomości